Our projects

Najważniejsze przedsięwzięcia firmy, to:

- wykonanie suchego wykopu w ramach inwestycji Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

- udrożnienie rzeki Wisły w rejonie bramy przeciwpowodziowej w Płocku

- prace pogłębiarskie i podczyszczeniowe na rzece Elbląg

- odtworzenie pierwotnych wartości ekologicznych terenu w Rybinie

- prace hydrotechniczne przy modernizacji i rozbudowie infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu – w obrębie Starego Miasta

- udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Świniary i Kępa Polska

- lodołamanie na zbiorniku Włocławek w latach 2012-2015

- najem lodołamacza wraz z załogą dla przeprowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej rzeki Wisły

- obsługa techniczno – eksploatacyjna lodołamaczy będących własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

- obsługa operatorska lodołamaczy na zbiorniku Wodnym Włocławek w latach 2015-2020

- montaż i demontaż zapory śryżowej w Popłacinie – w latach 2016-2020

- Rekultywacja śródmiejskiego zbiornika Blachownia – usunięcie osadów dennych poprzez refulowanie.

- Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie – ETAP I     i część ETAPU II w zakresie budowy wybranych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych”. Wymiana i oczyszczanie wody w zbiorniku Sosina

 Obecnie realizujemy zadania: